Skip to content

Adwokaci

Adwokat, dr Joanna Paśkiewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie Filia w Rzeszowie, którą ukończyła w 1998 r.

W 1999 roku rozpoczęła aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie, którą zakończyła w roku 2002.

W latach 1999 – 2005 przygotowywała pracę doktorską Świadek koronny w znaczeniu materialnym i procesowym w prawie polskim na tle prawno-porównawczym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pod opieką naukową prof. dr hab. Stanisława Waltosia, obronioną w 2005 r.

W roku 2009, została wpisana na listę Adwokatów pod nr RZE-0705. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Jest stypendystką Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht in Freiburg am Breisgau, w Niemczech, niemieckiej Fundacji Thomasa Berbericha, a także European Anti-Fraud Office OLAF, Komisji Europejskiej w Brukseli.

Posługuje się, językiem angielskim w stopniu biegłym oraz językiem niemieckim w stopniu dobrym.

Pracuje naukowo jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Prawa Karnego i Postępowania Karnego w Rzeszowie. Pełni także funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów.

Jest także autorką i współautorką licznych publikacji o tematyce prawnej takich jak :

  • Problematyka wybranych klauzul niepodlegania karze, Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006,
  • Zasada prawdy materialnej a instytucja świadka koronnego, (w:) Zasada prawdy materialnej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, Zakamycze 2006,
  • Ochrona informacji w kodeksie karnym na tle postanowień Konwencji o cyberprzestępczości, [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Lublin 2006
  • Instytucja świadka koronnego w ustawodawstwie amerykańskim, włoskim i niemieckim, Tnoik, Toruń 2006,
  • Procesowe aspekty nadzwyczajnego złagodzenia kary ? uwagi wybrane, (w:) Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009,
  • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, red. M. Rogalski, (współautorstwo), Wolters Kluwer Warszawa 2009

Zainteresowania naukowe, które są wiodącymi tematami jej pracy naukowej obejmują postępowanie dowodowe w procesie karnym, gwarancje praw stron postępowania, przestępstwa seksualne, rodzaj kar i środków karnych orzekanych wobec sprawców przestępstw seksualnych.