Skip to content

Alimenty – informacje ogólne

Publ. dr Joanna Paśkiewicz w dniu 08/04/2019

Alimenty to świadczenia pieniężne ustalane sądownie, w razie braku porozumienia stron co do zasadności i wysokości alimentów, łożone na utrzymanie osób niezdolnych do utrzymania się własnymi siłami, a w przypadku małoletnich dzieci także na wychowanie i ich utrzymanie, obciążające określone przez prawo osoby bliskie tzw. obowiązkiem alimentacyjnym. Celem tego obowiązku jest zaspokajanie bieżących potrzeb osób uprawnionych. Ma on ściśle osobisty charakter tzn. nie przechodzi na inne osoby.

Podstawowa zasada alimentacji oparta jest na stwierdzeniu, czy osoba uprawniona żyje w niedostatku (art. 133 par 2 k.r.o.). Osoba w niedostatku to taka, która nie posiada środków na własne utrzymanie, bądź ich posiadanie nie wystarcza do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb bytowych, takich jak np.: wyżywienie, mieszkanie, odzież, a także kulturalnych np. kino, teatr itp., nie ma też możliwości zarobkowych, np. student studiów dziennych, któremu podjęcie pracy uniemożliwiałoby udział w ćwiczeniach.

Nie można jednak mówić o stanie niedostatku w przypadku, gdy osoba uprawniona do alimentacji nie podejmuje dostępnej pracy zarobkowej odpowiedniej do jej stanu zdrowia i zdobytych kwalifikacji.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Ustalenie tej okoliczności zależne jest od przedstawienia szeregu dowodów, jak choćby wykształcenia, umiejętności, stanu zdrowia itp. Wygaśnięcie lub ograniczenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka może wystąpić, gdy dziecko ma własne środki utrzymania np. stypendium, zarobione pieniądze, renta (art. 133 par 1 i 2 oraz art. 103 k.r.o), lub gdy dziecko osiągnęło 18 lat, a dalsze świadczenia alimentacyjne zobowiązanego połączone są z nadmiernym dla niego uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Należy również pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców, wygasa wraz ze śmiercią osoby uprawnionej do płacenia alimentów.

O wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego wobec osoby uprawnionej decyduje jej usamodzielnienie się finansowe, które może nastąpić zarówno przed, jak i po osiągnięciu pełnoletności.

W razie pytań nasi adwokaci są do Państwa dyspozycji aby udzielić stosownej pomocy prawnej w omawianym wyżej zagadnieniu z zakresu prawa rodzinnego.

Z → Aktualności

Comments are closed.