Skip to content

Sprawy cywilne

Sprawy Cywilne

Kancelaria służy swoim Klientom pomocą w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Prawo to obejmuje szereg różnego rodzaju spraw, począwszy od spraw cywilnych z zakresu spraw osobowych, poprzez sprawy spadkowe, sprawy rodzinne, skończywszy na umowach gospodarczych, dochodzeniu odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania usługi lub niewykonania usługi, jak np. odszkodowania za błąd medyczny, nienależyte wykonanie usług budowlanych itp.

Usługi Kancelarii w tym zakresie polegają w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego;
  • sporządzaniu projektów umów;
  • analiza i doradztwo w zakresie treści umów przedstawianych przez Klientów;
  • doradztwie w zakresie negocjacji umów;
  • gromadzenie dokumentacji procesowej i pozaprocesowej na żądanie Klienta;
  • reprezentacja Klienta na etapie postępowania przedsądowego;
  • doradztwie i reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania cywilnego;
  • sporządzaniu pozwów, pism procesowych, środków zaskarżenia oraz reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi.

Wzory pism : Pozew o rozwód – Umowa najmu lokalu – Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej