Skip to content

Zmiany w kodeksie karnym 2011

Publ. admin w dniu 20/11/2011

Zmiany w kodeksie karnym

14 listopada weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego zmieniająca przepisy dotyczące powiadamiania o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu określonego czynu zabronionego oraz uzupełniająca przepisy dotyczące zwalczania działalności terrorystycznej.

Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny, ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z dnia 13 września 2011 r.) zawęża dotychczasowy katalog czynów zabronionych wymienionych w art. 240 wobec których istnieje ustawowy, opatrzony sankcją obowiązek niezwłocznego powiadomienia organów ścigania o ich przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu. Z tego katalogu wykreślny został czyn zabroniony określony w art. 198a kodeksu karnego czyli handel ludźmi. Zmianę wymusiło realne niebezpieczeństwo powtórnej wiktymizacji ofiar tego typu przestępczości niedopełniających ustawowego obowiązku zawiadomienia organu o przestępstwie, którego sami padli ofiarą.

Zmiany dotyczące zwalczania terroryzmu wynikają z konieczności implementacji decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzje ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz. Urz. UE L 330/21 z 9 grudnia 2008 r.). Wspomniana decyzja nałożyła na państwa członkowskie obowiązek rozszerzenia katalogu przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną o publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa terrorystycznego, rekrutacji oraz szkolenia na potrzeby terroryzmu.

Ponieważ w polskim prawie nawoływanie do popełnienia przestępstwa zostało spenalizowane w art. 255 kk, szkolenie o którym mówi decyzja jest przewidzianym w art. 18 kk pomocnictwem lub też może przybrać formy brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (258 kk) dostosowanie polskiego prawa w tym zakresie nie było konieczne. Problemem okazało się jedynie zachowanie sprawcy nie skierowane do konkretnej osoby lub grupy osób. Taka sytuacja zachodzi np. w przypadku umieszczenia materiałów instruktażowych w Internecie. Ponieważ takie działanie nie mogłoby być zakwalifikowane jako pomocnictwo lub udział w grupie przestępczej zaistniała konieczność odrębnego opisania go. Uczyniono to dopisując do kodeksy karnego art. 255a, w który określono, że kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Z → Aktualności

Comments are closed.